Nyheter

LVK-nytt

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer. Dette innebærer at vil bli behandlet med 11 dommere, i stedet for frem dommere, som er vanlig....

Forsiden på KLDs klimaplan
LVK-nytt

Regjeringen la fram sin klimaplan i en stortingsmelding 8. januar 2021: Meld. St. 13 (2020–2021...

Røyrvik, erosjon
LVK-nytt

I LVK-nytt fra 14. desember 2020 varslet vi kommunene om et erfaringsseminar for kommuner med revisjonssaker den 14. januar 2021. Det nærmer seg, og det er allerede 29 kommuner som er påmeldt....

Sider

Medieklipp