Home LVK Fagomrader Vannkraftproduksjon Revisjon av vilkår

Revisjon av vilkår

Revisjonsbestemmelsene kom inn i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven i 1959. For evigvarende konsesjoner ble revisjonstiden satt til 50 år etter at konsesjonen er meddelt. Alle konsesjoner gitt etter 1992 kan imidlertid revideres etter 30 år regnet fra konsesjonstidspunktet, jf. overgangsregelen inntatt i lov 1992-06-19 nr. 62. Revisjoner er også et viktig verktøy i vannforvaltningsplanene, ettersom tiltak som magasinrestriksjoner og minstevannføringer kan vedtas i en revisjonsprosess.

Moderne miljøkrav

Bakgrunnen for lovbestemmelsene som åpner for revisjon, er at det er et behov for å modernisere gamle konsesjonsvilkår, særlig m.h.t. fysiske forhold rundt vassdraget og magasinene. De konsesjonsvilkår som settes ved nye utbygginger i dag, er vesentlig strengere ut fra miljøhensyn enn de som ble satt for mer enn 50 år siden. Det har vært Stortingets målsetting med revisjonsadgangen å sørge for at eldre konsesjonsvilkår i størst mulig grad oppgraderes til dagens standard. Dette gjelder eksempelvis krav om minstevannføring, endringer i manøvreringsreglement, terskelbygging, naturfaglige vilkår osv.

I dag er dette også relevante tiltak ved fastsettelse av miljømål og utarbeidelse av vannforvaltningsplaner etter vanndirektivet.

LVK har laget et hefte om hvordan kommunene skal gå frem i arbeidet med revisjoner og vannforvaltningsplaner. Heftet kan lastes ned her.

LVK har også laget en veileder om hvordan kommunene bør samordne arbeidet med vannforvaltningsplaner og revisjoner. Veilederen er tilgjengelig for medlemskommunene under medlemsnytt

Om EUs vanndirektiv og klage til ESA om norske myndigheters mangelfulle oppfyllelse av vanndirektivet, les mer her.

Kommunene må fremme krav - mange revisjonssaker

Gjeldende regler gir ingen automatikk i revisjon av eldre konsesjonsvilkår. Det er opp til vedkommende kommune å fremme krav overfor konsesjonsmyndighetene om revisjon av konsesjonsvilkår, og å angi hvilke revisjonsbehov som foreligger i den enkelte sak. Det er for tiden flere kommuner som er involvert i revisjonssaker, med foreløpig foreligger kun følgende vedtak:

  • Bygdin – Stortingsvedtak 23. november 1990
  • Haldenvassdraget – Stortingsvedtak 24. mars 1993
  • Osensjøen – Stortingsvedtak 2. mars 1999
  • Vinstravassdraget – kgl. res. 12. desember 2008
  • Tesse – kgl. res. 28. november 2011
  • Skjerka – kgl. res. 6. desember 2013
  • Selbusjøen – kgl. res 7. mars 2014
  • Årdals- og Lysevassdraget – kgl. res. 17. april 2015

Rundt 40 revisjonssaker er til behandling i NVE og OED, men ca. 200 revisjoner kan tas opp til behandling i dag. Over 400 konsesjoner kan tas opp til revisjon innen 2022.

NVE har en oversikt over alle konsesjoner som viser hvilke konsesjoner som er tatt opp til revisjon (med tilhørende saksdokumenter), hvilke som er sluttført og når konsesjonene er modne for revisjon. Gå inn på databasen på NVEs hjemmesider her.

Nasjonal gjennomgang av revisjoner

NVE og Miljødirektoratet har gått igjennom ca. 400 konsesjoner i 187 vassdrag, og vurdert hvor det bør prioriteres minstevannføring og magasinrestriksjoner når konsesjonene tas opp til revisjon. Dette er oppsummert i rapport 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering, publisert 2. oktober 2013.

I rapporten er det foreslått bedre miljøvilkår i form av minstevannføring og/eller magasinrestriksjoner i 103 av de 187 vassdragene som er vurdert. Det samlede krafttapet er i rapporten anslått til 2,3 - 3,6 TWh. Hvert enkelt vassdrag er særskilt omtalt i eget faktaark.

Prioriteringen er en felles anbefaling fra NVE og Miljødirektoratet. Prioriteringen er basert på eksisterende informasjon og kunnskap, og det kan gjøres bedre og mer eksakte vurderinger for det enkelte vassdrag når revisjon skal vurderes. Det er derfor et visst rom for å fravike rapporten dersom ny eller forbedret kunnskap tilsier det.       

Saksbehandling

Det er utarbeidet retningslinjer fra Olje- og energidepartementet om revisjonssaker. De kan lastes ned her på OEDs hjemmesider. LVK anbefaler alle medlemskommuner også å lese LVKs hefte om dette, utgitt som LVK-info 2/2013.  

Utgiftsdekning

Etter at NVE har besluttet å åpne en revisjonssak, plikter konsesjonæren å dekke nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand. Spørsmålet om utgiftsdekning er også et tema i NVEs forslag til ny veileder om revisjonssakene. Medlemskommuner som har spørsmål om dette kan kontakte LVKs sekretariat.

Arbeidsgruppen G35

LVK har nedsatt en arbeidsgruppe for revisjonssakene. Kommuner som har saker om revisjon oppfordres til å informere arbeidsgruppen v/sekretariatet om status i aktuelle revisjonssaker, eksempelvis om det har vært møter med NVE, OED eller andre.

LVK-nytt og medlemsnytt

LVK vil informere medlemskommunene fortløpende om aktuelle revisjonssaker gjennom LVK-nytt og medlemsnytt.

Medieklipp om revisjon og vanndirektivet

Ved å følge lenken kan du lese noen av medieklippene om revisjonssakene og vanndirektivet fra 2009 og frem til i dag.