Skip to content

Regjeringsutvalg gir det grønne skiftet et skudd for baugen

Inntektssystemutvalget overleverte i dag til kommunal- og distriktsministeren NOU 2022:10 om endringer i prinsippene for fordeling av inntekter mellom kommunene. Utvalget foreslår at kommunenes inntekter fra konsesjonskraft, havbruksfond og eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og ilandføringsanlegg utjevnes mellom kommunene ved en fordeling av slike inntekter på hele kommunesektoren. Utvalget begrunner forslaget med at det vil gi likere inntekter mellom kommunene.

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar – LVK- og landets vindkraftkommuner- LNVK- reagerer sterkt på utvalgets forslag. Norge står foran store omstillinger til et mer bærekraftig samfunn, og Parisavtalen forplikter oss til kraftig omlegging av vår energibruk fra fossile til fornybare energikilder. Mer vannkraft og mer vindkraft på land er en avgjørende forutsetning for at vi skal lykkes med det Grønne skifte. Regjeringen har gjentatte ganger understreket betydningen av at berørte kommuner gir sin tilslutning til den fornybarsatsingen vi står foran, og har i Hurdalsplattformen nedfelt at disse kommunene skal få «mer igjen» for å avstå enda mer av sine naturressurser til storsamfunnet.

Vi ser utvalgets forslag som et angrep på denne politiske retningen når utvalget foreslår å fordele dagens kraftinntekter til hele kommunesektoren, slik at kommuner som har sine naturverdier i behold skal motta deler av de verdier andre kommuners naturverdier gir grunnlag for. – En slik endring gir heller disinsentiver til vertskommuner som står foran ytterligere vind- og vannkraftanlegg med uunngåelige naturinngrep til følge.

Vannkraftkommunene bidrar allerede til den samlede kommunesektoren med sin naturressursskatt, hvor om lag 1 milliard kroner i dag overføres fra vertskommunene til hele kommune- Norge.

Utvalget foreslår videre at eiendomsskatt på kraftanlegg og ilandføringsanlegg inndras for fordeling til hele kommunesektoren, mens eiendomsskatt på boliger skjermes fra slik utjevning. – Forslaget innebærer at byenes eiendomsskatt skjermes mot utjevning, mens distriktskommunenes eiendomsskatter inndras.

  • Maken til klima- og distriktsfiendtlig forslag skal en lete lenger etter, uttaler LVKs leder Jon Rolf Næss. Vannkraftkommunene har i mer enn hundre år gitt sine naturverdier til storsamfunnet, og har som motytelse mottatt en rimelig og rettferdig andel av den verdiskapingen våre naturressurser gir grunnlag for. Mer vannkraft og vindkraft er helt avgjørende, alle vet det, regjeringen har understreket det, og så mener utvalget at distriktenes andel av dette skal reduseres. -Her blir det bråk, men jeg har tillit til at regjeringen snarest minner om sine løfter fra Hurdalsplattformen.