Skip to content

For medlemskommuner i Sør- Norge: vedrørende webinar om trekk i rammetilskudd for høye konsesjonskraftinntekter

Oppfølging etter webinar tirsdag 3. januar.

Det vises til dagens webinar med over 200 deltakere, og hvor mer enn 40 kommuner ba LVK bistå overfor Kommunaldepartementet i saken om trekk i rammetilskudd på grunn av høye konsesjonskraftinntekter. Arbeidsutvalget i LVK har besluttet følgende oppfølging:

  1. LVK har i dag bedt departementet om innsyn i grunnlaget for beregningen av trekket i rammetilskuddet. Det fremkom under webinaret at grunnlaget for trekk i rammetilskuddet overfor den enkelte kommune varierer med ulike faktiske grunnlag, og det er nødvendig med en kartlegging av de opplysninger den enkelte kommune har sendt departementet.
  2. Det ble på webinaret fra flere kommuner opplyst at deres budsjetter bygger på høyere rammetilskudd enn det departementets vedtak 22. desember innebærer. Det fører til at flere kommunebudsjetter må anses ulovlige. LVK ber berørte kommuner snarest rapportere inn følgende: Rapporteringsskjema innsendt til departementet, hvilket rammetilskudd ble kommunebudsjettet vedtatt på grunnlag av, og hva utgjør kommunens rammetilskudd etter departementets vedtak.
  3. LVK vil med det første be om møte med kommunalministeren for en nærmere drøfting av den oppståtte situasjonen, sammen med et utvalg berørte ordførere.
  4. Det fremgår av departementets rundskriv H- 10/22 at departementet «har lagt til grunn en forventet spotpris på 200 øre/kWh i 2023 for alle prissoner, som tilsvarte om lag snittet gjennom november 2022.» Forventet spotmarkedspris i samme områder i dag utgjør ca 110 øre/kWh. Allerede dette gir grunnlag for en drøfting av situasjonen.
  5. Konkrete forhold som gjelder den enkelte kommune vil bli vurdert som ledd i den videre prosessen.
  6. LVK vil holde berørte medlemskommuner løpende orientert.