Skip to content

Forslag til nye statlige planretningslinjer på høring

Forslagene er av stor betydning for kommunene. Høringsfrist er satt til 12. juni

Regjeringen har i dag, 13. mars 2024, sendt på høring forslag til to nye statlige planretningslinjer:

Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Statlige planretningslinjer for klima og energi

Forslagene skal erstatte gjeldende statlige planretningslinjer for hhv. samordnet bolig- areal- og transportplanlegging (som får nytt navn «arealbruk og mobilitet») og klima og energi.

Forslagene gjelder tema som er av stor betydning for medlemskommunene. Statlige planretningslinjer er hjemlet i plan- og bygningsloven § 6-2, og skal legges til grunn av kommunene i deres arealplanlegging. Forhold som fremgår av statlige planretningslinjer er ofte grunnlag for innsigelse fra nasjonale myndigheter, som f.eks. statsforvalterne.

Høringsfrist er satt til 12. juni 2024. Sekretariatet vil utarbeide høringssvar på vegne av organisasjonen, som også medlemskommunene kan gjøre nytte av i egne høringssvar. Kommuner som har synspunkter på forslagene oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet.