Skip to content

Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte

I lys av den gjeldende smittesituasjonen og de kontaktbegrensende tiltakene som regjeringen har iverksatt, kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet mandag 13. desember en midlertidig forskrift om utvidet adgang til fjernmøter i kommuneloven.

Møter i folkevalgte organer som er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre avsnitt fordi de behandler en arbeidstakers tjenstlige forhold eller andre saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt kan normalt ikke holdes som fjernmøte, jf. § 11-7 tredje avsnitt. Den midlertidige forskriften gjør unntak fra denne bestemmelsen slik at møter som holdes lukket etter § 11-5 andre avsnitt også kan holdes som fjernmøter. Forskriften skal bidra til at folkevalgte organer i kommunen som for eksempel formannskap, arbeidsutvalg, takstnemnd mv. kan gjennomføre lukkede møter på en forsvarlig måte og begrense spredningen av covid-19.

Forskriften er midlertidig, og den gjelder fram til 1. mai 2022.

Den er kunngjort på Lovdata som «Midlertidig forskrift den 10. desember 2021 nr. 3483 om utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19». Se forskriften på Lovdata her.