Skip to content

NHO, Fornybar Norge og LO lanserer ny kampanje om kommuner og kraft

En kampanje for å fremme kommunenes interesser for bygging av mer fornybar energi.

Hovedorganisasjonene sammen med Fornybar Norge har igangsatt en kampanje for å fremme kommunenes interesser for bygging av mer fornybar energi. Kampanjen inneholder klare anbefalinger til kommune- Norge om å ta initiativ til mer fornybarutbygging.

LVK og LNVK deltar ikke i kampanjen, men har av Fornybar Norge vært orientert om initiativet. Kampanjen har også følgende henvisning til våre organisasjoner:

«På kommunenes premisser

Er dere i tvil om dere skal bygge ut fornybar kraft, sjekk om LVK eller LNVK kan bidra med råd. Dette er organisasjoner som ivaretar interessene til norske kraftkommuner og sørger for at utbygging skjer på kommunens premisser.»

Det er en grunnpilar i LVK og i LNVK at organisasjonene aldri tar stilling i konkrete utbyggingssaker uten vedkommende kommunes samtykke. Det er bare kommunestyret i den berørte kommunen som på eget selvstendig grunnlag kan ta stilling til om kommunen ønsker en bestemt utbygging og i tilfelle på hvilke vilkår. LVKs og LNVKs hovedoppgave er å sørge for at all utbygging skjer på best mulige vilkår for kommunen, både økonomisk, lokalpolitisk og miljømessig.

Vi setter pris på at kampanjen fremmer vertskommunenes interesser på en aktiv måte. Flere ordførere fra våre medlemskommuner er brukt som eksempler på hvilke erfaringer andre kraftkommuner har hatt. Adm.dir. i Fornybar Norge, Åslaug Haga,  uttaler: «Hvis vi ikke har kommunene med på laget, får vi ikke bygget ut mer fornybar energi. Derfor er det viktig å lære av de lokalsamfunnene som allerede er kraftkommuner».

Regjering og storting bør merke seg hva NHO og LO og Fornybar Norge mener om vertskommunenes stilling i utbyggingssaker når det uttales:

«Når vi skal bygge ut mer fornybar kraft er det viktig at vi spiller på lag med naturen, særlig når det gjelder utbygging av vindkraft. Kraftutbygging må skje i samarbeid med kommunene, som også er de som har vetorett på utbygginger. En slik tilnærming til utbygging av fornybar energi betyr blant annet:

  • Behov for større lokal forankring
  • Vektlegging av naturhensyn i større grad ved utforming av anlegg
  • Økte inntekter til kommunene»