Skip to content

Ny lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte trådte i kraft 1. januar 2023

Loven klargjør fremgangsmåten kommuner skal følge ved tildeling av offentlig støtte!

Det er viktig at LVKs medlemskommuner kjenner hovedtrekkene i den nye støtteprosessloven ettersom loven klargjør fremgangsmåten kommuner skal følge ved tildeling av offentlig støtte (statsstøtte). Lovens formål er «å sikre etterlevelse av Norges EØS-rettslige og andre folkerettslige forpliktelser for offentlig støtte. Loven skal også bidra til en effektiv og betryggende behandling av saker om offentlig støtte», jf. § 1.

Loven formaliserer og klargjør kommunens forpliktelser i saksbehandlingen knyttet til alle former for offentlig støtte. Hva som utgjør offentlig støtte følger av EØS-avtalens artikkel 61 og omfatter de fleste fordeler til bedrifter som på en eller annen måte involverer kommunale midler og som kan tenkes å være konkurransevridende og påvirke samhandelen i EØS. Dette kan etter praksis også omfatte støtte til lokalt næringsliv, for eksempel strømstøtteordninger, tilskudd eller gunstige lån for etablering, fritak for skatter og avgifter m.m.

Lovens § 5 presiserer at ny offentlig støtte skal meldes til EFTAS overvåkningsorgan før den iverksettes. Støtte som iverksettes/utbetales uten nødvendig avklaring i forkant anses som ulovlig støtte. Lovens § 12 presiserer at støttegiveren skal kreve at ulovlig støtte (tildelt i strid med § 5) skal tilbakeføres. Det er altså lovfestet en forpliktelse for støttegiver til aktivt å rette opp tidligere gitt ulovlig støtte, jf. også § 14 om at støttegiveren kan fatte enkeltvedtak med krav om tilbakeføring av ulovlig støtte i inntil tre år etter at støtten ble tildelt.

Det er to praktisk viktige unntak fra iverksettelsesforbudet. For det første er såkalt bagatellmessig støtte unntatt. For det andre kan støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket i EØS-avtalen iverksettes umiddelbart. Støttegiver må da sende forenklet melding til Nærings- og fiskeridepartementet innen en kort frist. Departementet videresender deretter meldingen til ESA.

Støttegiveren skal også registrere opplysninger om tildelt støtte i Registeret for offentlig støtte. Nødvendig dokumentasjon for å kontrollere at reglene om offentlig støtte er overholdt skal oppbevares i minst 10 år og fremlegges på forespørsel uten hinder av taushetsplikt. Loven inneholder også bestemmelse om at ESA på nærmere vilkår kan gjennomføre kontroll og bevissikring med bistand fra Konkurransetilsynet.

Kommuner som har spørsmål om de nye saksbehandlingsreglene for offentlig støtte, kan Ta kontakt med sekretariatet.