Skip to content

Sivilombudet avviser Statnetts klage mot 139 kommuner

Statnett innklaget i desember 139 kommuner til Sivilombudet. Klagen gjaldt saksbehandlingen i kommunene, hvorav 100 av kommunene er LVK-medlemmer.

I klagen til Sivilombudet hevdet Statnett at kommunene hadde plikt til å rette utskrivingen av eiendomsskatt for skatteårene 2019 til 2021 som følge av Borgarting lagmannsretts dom 11. oktober 2021. Sivilombudet avviste i dag 6. februar 2023 klagen.Kommunen har bedt om LVKs bistand i saken. På vegne av kommunene ba LVK i brev 13. januar 2023 Sivilombudet om å avvise Statnetts klager.  

Sivilombudet skriver i avvisningsbrevet 6. februar 2023 til Statnett:  

«Sivilombudet er oppnevnt av Stortinget for å hindre at forvaltningen gjør urett mot den enkelte. Selv om Statnett SF i denne saken opptrer som eiendomsskattepliktig, og de respektive kommunene som forvaltningsorgan, har ombudet likevel lagt vekt på at Statnett SF er et heleid statlig selskap. I denne saken knytter den konkrete klagen seg til betydelige beløp, en underliggende tvist som er domstolsbehandlet og rettingsbegjæringer som er fremmet for i alt 139 kommuner. Ombudet er etter en helhetlig vurdering kommet til at det ikke er i samsvar med ombudets tiltenkte arbeidsområde å prioritere en nærmere behandling av klagen fra Statnett SF i denne saken, jf. sivilombudsloven §§ 4 og 10 første ledd.  På denne bakgrunn avsluttes saken uten ytterligere vurderinger.» 

Statnett fikk avvist en tilsvarende klage mot saksbehandlingen i 70 kommuner i 2018. 

LVK er tilfreds med at Sivilombudet har kommet til at klagene må avvises. Mange av de innklagde kommunene var ikke en gang varslet av Statnett om klagen, og den ekspeditte saksbehandlingen fra Sivilombudet sparer følgelig kommunene for unødig merarbeid.