Skip to content

Trekk i rammetilskudd for høye konsesjonskraftinntekter vil bli justert!

Statsråden varsler endringer i trekk i rammetilskuddene, tilpasset de vesentlig lavere spotmarkedsutsiktene i de aktuelle prisområdene.

Det vises til tidligere LVK-Nytt, hvor LVK har påpekt alvorlige feil og mangler ved regjeringens gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak i saken. Mange medlemskommuner har også uttrykt sterk kritikk mot regjeringens trekk i rammetilskuddene for høye konsesjonskraftinntekter, og både ordførere og LVK har i flere møter med representanter for regjeringen og med stortingsrepresentanter kritisert grunnlaget for de trekk i rammetilskuddene som er foretatt.

Kommunalministeren har i svar 13. januar på skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken, SV, opplyst:

«Etter at trekket blei gjort kjent, har både spotprisane og terminprisane for resten av 2023 gått ned. Gitt dei spotprisar og terminprisar for 2023 som vi ser i desse dagar, så er føresetnadene som trekket bygger på vesentleg endra. Regjeringa har ved fleire høve sidan ordninga blei gjort kjent understreka at vi vil følge situasjonen og kome attende til saka om nødvendig, dersom til dømes prisane skulle utvikle seg annleis enn anslege.»

Svar og spørsmål finner du her (krever abonnement).

LVK er enig i at «(..)føresetnadene som trekket bygger på er vesentleg endra.» Det er derfor positivt at statsråden varsler endringer i de trekk i rammetilskuddene som er vedtatt slik at de blir tilpasset de vesentlig lavere spotmarkedsprisene i de aktuelle prisområdene som nå kan observeres.

Det er foreløpig ikke opplyst på hvilken måte eller på hvilket tidspunkt de nødvendige justeringer vil bli foretatt.

LVK tar sikte på en fortsatt dialog med regjeringen om videre oppfølging også om andre mangler og uklarheter ved den vedtatte ordningen. En hovedinnvending fra mange medlemskommuner er at ordningen med trekk i rammetilskuddene for høye konsesjonskraftinntekter er blitt en helt annen enn den kommunene ble forespeilet da ordningen ble kunngjort. – Det er LVK enig i.

Les mer om saken i Nationens papirutgave her.

Medlemskommunene vil bli holdt orientert om sakens videre gang.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Jon Rolf Næss
Leder
Emil Lund Meltvedt