Home Energiloven

Energiloven

Energiloven

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen og inneholder et samlet regelverk som tidligere var spredt på et stort antall lover.

Loven trådte i kraft 1. januar 1991 og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon og omsetning av kraft. Loven omhandler blant annet anleggs-, område- og omsetningskonsesjon og konsesjon for fjernvarmeanlegg. Videre gir loven regler om saksbehandling, beredskap, sanksjoner m.m.

Forskrifter til energiloven

En oversikt over de sentrale forskrifter til energiloven finner du her.