Lov om skatteforvaltning, LOV-2016-05-27-14 (skatteforvaltningsloven) gjelder for saksbehandlingen i skattesaker. Lovens bestemmelser gjelder som spesialregler foran de alminnelige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.

Skatteforvaltningsloven § 1-1 bestemmer at loven i utgangspunktet ikke kommer til anvendelse på eiendomsskatt. I enkelte tilfeller er det likevel slik at det er bestemt at enkelte bestemmelser i skatteforvaltningsloven skal komme til anvendelse også i eiendomsskattesaker, med direktehenvisninger fra eiendomsskatteloven.