Lov om skatt av inntekt og formue av 26. mars 1999 nr. 14 (Skatteloven) inneholder i kapittel 18 «Særregler ved skattlegging av kraftforetak.»

Naturressursskatten på 1,1 øre/kWh til kommunene fremgår av skatteloven § 18-2.

I § 18-4 er inntatt særlige bestemmelser om skattlegging av kommunalt eide kraftverk som har særlig betydning for låneforholdet mellom kommunen og selskapet.

§ 18-5 inneholder bestemmelsene for hvordan kraftanlegg skal verdsettes. Denne bestemmelsen gjelder også ved verdsettelse for eiendomsskatteformål, jf. esktl. § 8 B-1. Det er Skatteetaten som foretar verdsettelsen og som sender skattegrunnlaget til kommunene. Det er kommunene som eventuelt skriver ut eiendomsskatt på kraftanleggene.