Kurs og seminarer

LVK avholder årlig i slutten av mai landsomfattende seminarer om eiendomsskatt og konsesjonskraft. Kursene berammes som regel etter fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett, for å fange opp alle aktuelle saker for medlemskommunene. De siste to årene har LVK også arrangert Kvinner og Kraft – et arrangement for alle kvinnelige politikere og administrativt ansatte i LVKs medlemskommuner som vil lære mer om kraft, energi og miljø.

I tillegg kommer seminarer om særskilte temaer, som utbygging, revisjoner og andre temaer, samt regionmøtene og fagdelen på landsmøtene. Seminarene fremgår av aktivitetskalenderen, og påmeldingen skjer på nett.

LVK-skolen: “Energirett i kommunene”

Energirettsskolen er nettbasert og med to fysiske møter over to dager. Alle deltakerne får kursbevis. På kurset “Energirett i kommunene” gjennomgås aktuelle temaer som kraftkommunenes rettigheter, konsesjonsprosessen, den nye vannforvaltningen, hvordan håndtere nye utbygginger i kommunen m.m. Formålet er å sette kursdeltakerne i stand til å forvalte kommunens interesser i vannkraftsammenheng. Kurset passer for alle som følger opp kraftsaker for kommunen, både administrativt og politisk. Interesserte kan ta kontakt med sekretariatet.

LVK-skolen: “Kraftskatt i kommunene”

Kurset er nettbasert og med to fysiske møter over to dager. Alle deltakerne får kursbevis. På kurset “Kraftskatt i kommunene” gjennomgås kraftskatteregimet, eiendomsskatteloven, samt relevante deler av forvaltningsloven. Kurset er innrettet mot praktiske, økonomiske og juridiske problemstillinger i kommunen, og passer for administrativt ansatte, politikere og medlemmer av nemndene. Kurset passer for alle som har en rolle i eiendomsskatteforvaltningen i kommunene; politikere, eiendomsskattekontor, rådmann, medlemmer av takstnemd og klagenemnd. Datoer og program legges ut under aktiviteter.

Folkevalgtopplæring

Dette er et tilbud til alle folkevalgte i LVKs medlemskommuner. Vi oppfordrer alle kommuner til å gi sine folkevalgte en skikkelig innføring i LVK , LVK-saker og hva vi jobber med. Vi har laget presentasjonsmateriell for folkevalgtopplæring som medlemskommunene kan bruke til opplæring i egen kommune. Merk at man må være logget inn som medlem for å få tilgang.

Skreddersydde kurs og seminarer for enkeltmedlemmene

Alle medlemskommunene oppfordres til å avtale skreddersydde kurs for kommunens politikere og administasjon om LVK-relevante saker. Kursene spesialtilpasset aktuelle temaer i den enkelte medlemskommune, og kan også kombineres med møter om konkrete saker om utbygging, konsesjoner, revisjoner, kraftskatt, generell eiendomsskatt og andre økonomiske rettigheter for kommunene. For bestilling av kurs, ta kontakt med sekretariatet.

LVKs kommende arrangementer:

Alle arrangementer