LVKs vedtekter vedtas av Landsmøtet.

Vedtektene ble sist revidert på landsmøte 11. november 2020. Vedtektene suppleres av et arbeidsprogram for prioriterte oppgaver.

Vedtektene i pdf-fil kan du laste ned her

VEDTEKTER vedtatt på LVKs landsmøte 11. november 2020

§1. Navn og formål

Organisasjonens navn er Landssaman­slutninga av Vasskraftkommunar, som forkortes LVK.

LVK har som formål å ivareta medlems­kommunenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommune­økonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde.

LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom, med mindre de berørte kommuner ønsker det.

LVK skal være partipolitisk nøytral.

LVKs arbeid skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har vedtatt.

§ 2. Medlemskap

Alle kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde, omsøkte eller konsederte kraftverk på minst 30 GWh, eller som berøres av reguleringsanlegg, magasin, utbygde, overførte eller regulerte vassdrag til eller fra kraftverk som nevnt, kan være medlem i LVK.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Kommuner som har overveiende eier­interesser i kraftverk kan ikke være medlem av LVK.

Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juli før det år medlemskapet opphører.

Der hvor vedtektene refererer til landsdelene Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske skal det forstås slik:

Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Østafjelske: Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark
Vestafjelske: Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

§ 3. Organisatorisk oppbygging

LVK har følgende faste organ:

1.         Landsmøtet
2.         Landsstyret
3.         Arbeidsutvalget
4.         Valgkomiteen

LVK kan også opprette underutvalg for særskilte grupper eller temaer. Underutvalgene ligger organisatorisk under landsstyret.

§ 4. Landsmøtet

Landsmøtet er LVKs øverste organ. Alle medlemskommuner har rett til å delta på landsmøtet.

§ 4.1 Innkalling og frister

Landsmøtet avholdes hvert annet år, til tid og sted som landsstyret fastsetter. Innkalling til landsmøtet sendes til medlemskommunene minst tre måneder i forveien. Saksdokumenter sendes til medlemskommunene minst en måned i forveien.

§ 4.2 Valg og vedtak på landsmøtet og stemmerett

Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én stemme, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.

§ 4.3 Saker på landsmøtet

Landsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og utsendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til landsmøtet.

LVKs ordinære landsmøte skal behandle følgende saker:

  • Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  • Landsstyrets årsberetning for de to forutgående år
  • Landsstyrets forslag til regnskap for de to forutgående år
  • Landsstyrets forslag til budsjett for de to kommende år
  • Valg av leder, landsstyremedlemmer og varamedlemmer
  • Valg av valgkomite, valgkomiteens leder og nestleder og varamedlemmer
  • Øvrige saker foreslått av landsstyret
  • Eventuelt innkomne forslag fra medlemskommuner

Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for organisasjonens daglige virksomhet.

§ 4.4. Ekstraordinært landsmøte

Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemskommunene krever det.

§ 5. Regionmøter

I år det ikke er landsmøte, skal det holdes et felles møte for medlems­kommunene i et eller flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møtet er å gi nødvendig og gjensidig informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og medlemskommunene. Landsstyremedlemmene i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til regionmøte i samråd med sekretariatet. Ekstraordinære regionmøter holdes ved behov.

§ 6. Landsstyret

Landsstyret er LVKs høyeste myndighet mellom landsmøtene.

§ 6.1 Landsstyrets sammensetning og funksjonstid

Landsstyret velges av landsmøtet. Landsstyret består av leder og to representanter fra hvert fylke, herunder en kvinnelig og en mannlig representant. Landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde.

Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles i den orden de er valgt.

Leder, faste landsstyremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Leder, faste landsstyremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges for inntil fire perioder i samme funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.

§ 6.2 Landsstyrets møter og vedtak

Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest to uker i forveien.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Sekretariatet fører referat fra landsstyrets møter.

§ 6.3 Landsstyrets oppgaver

Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide årsmelding om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan det besluttes nedsatt underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker. Landsstyret innstiller på valgkomite, jf. § 10.1.

Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og konsultasjonsvirksomhet.

Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

§ 7. Om valg av landsstyremedlemmer og varamedlemmer

§ 7.1 Valgbare til LVKs landsstyre

Valgbare til landsstyret er personer som har sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i en medlemskommune.

§ 7.2 Prosess for valg

Senest tre måneder før landsmøtet skal det avholdes fylkesmøte i hvert fylke hvor det innstilles på fem kandidater til landsstyret fra fylket, hvorav forslag på to kvinner og forslag på to menn. Blant de fem kandidatene skal kandidatene med partipolitisk bakgrunn representere en partipolitisk bredde. Fylkesmøtet innstiller på kandidatene i prioritert rekkefølge.

Det er sittende landsstyrerepresentanter i hvert fylke som har ansvar for å forberede og innkalle til fylkesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på fylkesmøtet.

Resultatet fra fylkesmøtene skal sendes valgkomiteen straks det er klart. Valgkomiteen skal blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for landsmøtet, herunder faste medlemmer og prioritert liste over varamedlemmer. Både faste medlemmer og varamedlemmer som innstilles skal velges blant de kandidatene som er innstilt av fylkesmøtene. Dersom et fylke ikke har innstilt kandidater i henhold til ovenfor, kan valgkomiteen foreslå andre kandidater fra det aktuelle fylket.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Landsmøtet kan fravike innstillingene, og velge andre kandidater til landsstyret enn de som er innstilt av fylkene og valgkomiteen.

Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut av landsstyret rykker første varamedlem opp.

§ 8. Leder

§ 8.1 Leders oppgaver

LVKs leder er leder av landsstyret og arbeidsutvalget, og skal lede landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter.

Leder skal sørge for at landsstyret og arbeidsutvalget holder møter så ofte som nødvendig.

§ 8.2 Om nyvalg av leder

Dersom LVKs leder fratrer i funksjonstiden, velger landsstyret nytt medlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og eventuelt nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.

§ 9. Arbeidsutvalget

§ 9.1 Arbeidsutvalgets sammensetning og funksjonstid

Arbeidsutvalget består av fire medlemmer, hvorav LVKs leder utgjør arbeidsutvalgets leder. Landsstyret velger resten av arbeidsutvalget blant sine medlemmer, til sammen tre personer hvorav en velges som landsstyrets nestleder. Arbeidsutvalget skal bestå av en representant med personlig varamedlem fra Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske.

Dersom et medlem i arbeidsutvalget fratrer i funksjonstiden, rykker varamedlemmet opp. Landsstyret velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalget velges for to år.

§ 9.2 Arbeidsutvalgets oppgaver

Arbeidsutvalget har ansvaret for dagsorden på landsstyremøter.

For øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at landsstyret vanskelig kan innkalles.

§ 10. Valgkomiteen

§ 10.1 Valgkomiteens sammensetning og funksjonstid:

Valgkomiteen består av fem faste medlemmer, inkludert leder og nestleder, samt tre vara­medlemmer. Begge kjønn skal være representert blant både faste medlemmer og vara­medlemmer.

Ved valg av valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene bør komme fra henholdsvis det Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske. Valgkomitemedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde. Minst tre av medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av landsstyret.

Det er landsstyret som innstiller på medlemmer i valgkomiteen, herunder faste medlemmer og varamedlemmer og på leder og nestleder. Det er landsmøtet som velger valgkomite, herunder faste medlemmer og varamedlemmer, og valgkomiteens leder og nestleder.

Valgkomiteen velges for to år.

§ 10.2 Valgkomiteens oppgaver:

Valgkomiteen har som oppgave

Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder
Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmer med vara
Etter valget – å fremme forslag for landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg

Valgkomiteens innstilling av leder og landsstyre skal sammen med landsstyrets innstilling på valgkomite sendes ut til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter minst en måned før landsmøtet.

§ 11. Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen og deltar på møtene. Sekretariatet tar referat fra møtene. Sekretariatet utøver også sekretariatsfunksjonene for underutvalgene.

Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og saksarkiv.

Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs organer.

§ 12. Rådgivning til medlemskommunene

Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik rådgivning er for det enkelte medlem begrenset til to timers arbeid årlig. I prinsipielle saker kan kommunene søke om partshjelp fra LVK.

§ 13. Kontingent

LVKs utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.

§ 14. Kapitalreserve

LVK ønsker å ha en robust kapitalreserve for å møte uforutsette utgifter knyttet til viktige politiske saker og andre prinsipielle spørsmål som er av stor betydning for organisasjonen og dens medlemmer. Landsmøtet tar stilling til hvilke reserver som til enhver tid anses hensiktsmessig, og hvilke aktiviteter kapitalen skal brukes til. Landsstyret treffer nærmere vedtak mellom landsmøtene der dette er nødvendig.

§ 15. Årsmelding, regnskap og budsjett

Arbeidsutvalget fremlegger forslag til årsmelding og regnskap på landsstyremøte. Årsmeldingen skal bl.a. inneholde kort referat av de saker LVK har arbeidet med i foregående år.

Årsmelding og regnskap sendes medlemskommunene hvert år innen utgangen av juni.

I år hvor det holdes landsmøte, sendes årsmeldingen og regnskap til medlemskommunene samtidig med innkalling til landsmøtet. Her kan vises til allerede utsendte årsmelding og regnskap for foregående år.

Budsjett fremlegges for første og annet kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 16. Revisjon

Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 17. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

§ 18. Overgangsbestemmelse

Som følge av at landsmøtet i Tromsø 2017 vedtok å endre tidspunkt for landsmøte fra oddetallsår til partallsår, er det også vedtatt overgangsbestemmelser som skal gjelde frem til landsmøte i 2020:

Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 6.1
Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, kan sitte maks i 11 år, jf § 6.1
Valgkomiteens medlemmer valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 9.1
Arbeidsutvalget velges for tre år, jf § 8.1
Regionmøter skal avholdes i 2018 og deretter i 2021, jf § 5

Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å gjelde frem til landsmøte i 2020, og skal deretter fjernes fra vedtektene.