Home Vannressursloven

Vannressursloven

Vannressursloven

Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven) skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.

Loven trådte i kraft 1. januar 2001 og erstatter den tidligere vassdragsloven av 1940. Den inneholder regler blant annet om konsesjonsplikt, fellestiltak, vernede vassdrag, sikring mot skade, nedlegging av vassdragsanlegg, grunnvann, erstatning for skade, ekspropriasjon, tilsyn, pålegg om retting og andre sanksjoner og overgangsbestemmelser.

Forskrifter til vannressursloven

Forskriftene som er tilknyttet vannressursloven gjelder alt fra sikkerhetsklassifisering og tilsyn av vassdragsanlegg, til forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven.

En oversikt over de sentrale forskrifter til vannressursloven finner du her.