Skip to content

Høringsuttalelse - Naturrisikoutvalget - NOU 2024:2

LVK har sendt inn høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet vedrørende Naturrisikoutvalgets NOU 2024: 2 Samspill i naturen.

Naturrisikoutvalget har hatt som mandat å beskrive begrepet naturrisiko og vurdere hvordan næringslivet og offentlig sektor kan bli berørt av tap av natur og hvordan naturrisiko kan håndteres.

LVK er enig i det utfordringsbildet knyttet til klimaendringer og påvirkninger på vår natur, som er beskrevet i mandatet. Det er ikke bare utfordringer av global og nasjonal karakter, men også utfordringer som den enkelte kommune i sin areal- og naturforvaltning må ta i betraktning. Kommunen er etter gjeldende rett primærplanmyndigheten for hovedtyngden av all areal- og naturforvaltning. Og de målkonflikter som er beskrevet i utredningen, for eksempel om behovet for mer fornybar energi på den ene side og behovet for å stanse ytterligere tap av naturmangfold på den annen side, er konflikter og interesseavveininger også den enkelte kommune blir stilt overfor.

Les LVKs høringsuttalelse her.

Kommunene kan avgi egne høringsuttalelser på regjeringens hjemmeside, her finner dere også høringsbrev og høringsnotater.