Skip to content

Inntektssystemet og naturressursinntekter

Landsstyret i LVK består av 20 representanter fra Norges 161 vannkraftkommuner over hele landet. Landsstyret vedtok på sitt styremøte i Lebesby kommune 14. juni uttalelsen nedenfor.

Uttalelse fra LVK landsstyret:

Flertall på Stortinget for nytt inntektssystem – Høyre skaper usikkerhet om kommuneøkonomi og Naturressursinntekter

Kommunal- og forvaltningskomiteen avga 12. juni Innst 440 S (2023-2024) , hvor et flertall bestående av regjeringspartiene, Sv og Rødt slutter seg til regjeringens forslag til nytt inntektssystem. Saken vil bli endelig debattert i Stortinget 18. juni. – LVK er tilfreds med flertallets syn på naturressursinntekter.

Helt siden Solberg-regjeringen 12. mai 2020 oppnevnte Inntektssystemutvalget for en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, har grunnlaget for den enkelte kommunes økonomi vært usikkert. For kommuner med naturressursinntekter fra vannkraft, vindkraft og havbruk har det vært spørsmål om slike inntekter er i behold eller enda mer skal deles med hele kommune-Norge.

Etter en mer enn fireårig prosess er LVK tilfreds med at det er flertall på Stortinget for regjeringens forslag om å holde naturressursinntekter utenfor inntektsutjevningen. Hovedbegrunnelsen er at slike inntekter er vederlag for at kommunene har avgitt sine naturverdier til storsamfunnet og er nødvendig for kommunenes videre tilslutning til nye naturinngrep. Slik tilslutning fra berørte kommuner er helt nødvendig på veien mot lavutslippssamfunnet. Mer fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft er en avgjørende forutsetning for å lykkes med det.

LVK er imidlertid skuffet over at Høyre i komiteinnstillingen går imot stortingsflertallets syn på naturressursinntekter og inntektssystemet, og at partiet foreslår utsatt hele inntektssystemsaken for ytterligere utredninger. LVK kan ikke forstå at saken etter mer enn fire års prosess, omfattende møtevirksomhet i kommune-Norge med aktiv deltakelse fra alle berørte kommuner, KS, LVK, LNVK, USS, Nettverket for fjord- og kystkommuner «oppropskommuner» og store debattmøter, seminarer og webinarer, kan anses som «for dårlig utredet». Høyres forslag til utsettelse av saken med krav til ytterligere utredninger rimer dårlig med partiets tidligere påpekning av behovet for forutsigbarhet og stabilitet i rammeverket for kommunenes økonomi.

Norge er på etterskudd i klimapolitikken, og klimamålene i 2030 kan ikke nås uten omfattende utbygging av våre fornybare energikilder. Som Energikommisjonen har understreket, er en avgjørende forutsetning at kommuner som må avstå ytterligere naturverdier ser seg tjent med å gi sin tilslutning. Uten sikkerhet for å beholde de naturressursinntekter dagens regler gir vertskommunene, rokkes ved  fundamentet for Det Grønne Skiftet. LVK kan ikke sterkt nok understreke at det er alvorlig.

Ta kontakt med sekretariatet:

Stein Erik Stinessen
Emil Lund Meltvedt