Skip to content

Webinar om trekk i rammetilskuddet for konsesjonskraftinntekter - sterk kritikk fra flere kommuner

Flere ordførere retter sterk kritikk mot trekket i rammetilskudd etter at Kommunaldepartementet 22. desember 2022 sendte ut pressemelding om rundskriv Rundskriv H-10/22 Statsbudsjettet for 2023 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Som vedlegg fulgte en oversikt over hvilke trekk i rammetilskuddet de ulike kommunene vil få. LVK vil arrangere et webinar for interesserte kommuner 3. januar kl 09.00.

LVK har det siste døgnet fått en rekke kritiske henvendelser fra ordførere, som stiller seg uforstående til det trekket i rammetilskuddet deres kommune er utsatt for. Det har i løpet av noen timer ikke vært mulig å klarlegge hvilke faktiske forhold departementet har lagt til grunn, men dette vil bli nærmere klarlagt.

LVK vil innkalle interesserte kommuner til webinar om saken for drøfting av videre fremdrift straks på nyåret – tirsdag 3. januar kl 09.00. LVK vil sende e-post til kommuner med pålogging til de som ønsker å være med.

Under stortingshøringen om statsbudsjettet, understreket LVK følgende om forslaget til trekk i rammetilskuddet for spesielt høye konsesjonskraftinntekter:

  • De faktiske inntektene for 2022 og 2023 er lavere enn anslagene statsbudsjettet.
  • Det er staten som må ta risikoen for sine forutsetninger om prisanslag, og ikke kommunene.
  • Dersom kommunene ikke har eller vil få de antatte inntekter, må det samlede trekket i rammetilskuddet på 3 milliarder kroner (2,2 millarder kroner på primærkommunene) reduseres tilsvarende.

Departementet har lagt til grunn en antatt spotmarkedspris på 200 øre/KWh for 2023. Dagens forwardpriser for 2023 er ca 180 øre/KWh. Mange kommuner registrerer et trekk i rammetilskuddet langt ut over den tredel som departementet anslo da ordningen med det såkalte høyprisbidraget ble kunngjort 28. september.

Regjeringen har i pressemeldingen «(…) vore oppteken av at trekket skal stå i eit rimeleg forhold til dei faktiske inntektene.» Ut fra de opplysninger LVK har mottatt i dag, er det mye som taler for at dette for mange kommuner ikke er tilfelle, men at trekket i rammetilskuddet er mer vidtrekkende enn de forutsetninger staten tidligere har kommunisert.

Kommunalministeren har i gårsdagens pressemelding opplyst at «Regjeringa følgjer med på utviklinga og vil ved behov komme tilbake til Stortinget  i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2023.»

LVK vil arbeide for at de kommuner som har fått trekk i rammetilskuddet ut over det regjeringen så langt har gitt klare forventinger om, får sitt rammetilskudd vurdert på nytt i forbindelse med revidert budsjett i mai 2023.

Forslaget om å inndra 2,2 milliarder kroner var basert på inndragning fra samtlige kommunene. Det totale beløpet er ikke redusert for kommuner som har dokumentert at de ikke har hatt høye inntekter, og det kan se ut til at fordelingen dermed har ført til at trekket for de kommunene som får trekk går ut over den tredjedelen som ble signalisert fra departementet.