Skip to content

14 LVK-kommuner blant de 20 beste kommunene på klima og natur!

En rekke nye nøkkeltall er innført i årets kommunebarometer for klima og natur.

Kommunal Rapport offentliggjorde i dag Kommunebarometeret, en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Barometeret for klima og natur viser at det er 14 LVK-kommuner blant de 20 best rankede kommunene innen denne sektoren.

Innsatsen for klima og natur måles etter følgende nøkkeltall:

 1. Energiforbruk per m² i kommunale formålsbygg (kWh)
 2. Endring i totale klimautslipp i kommunen siste fire år (prosent)
 3. Endring i klimautslipp fra veitrafikk i kommunen siste fire år (prosent)
 4. Hvor mange av de siste fire år kommunen har søkt om midler fra Klimasats
 5. Antall offentlige ladepunkter for elbiler per 1.000 innbyggere
 6. Andel km av kommunale veier som er tilrettelagt for syklende (prosent)
 7. Andel husholdningsavfall levert til materialgjenvinning og biogassproduksjon (prosent)
 8. Andel av alle naturlige vannforekomster med god økologisk tilstand (prosent)
 9. Andel av alle sterkt modifiserte vannforekomster med godt økologisk potensial (prosent)
 10. Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår natur og miljø
 11. Antall byggesøknader innvilget med dispensasjon i LNF-områder, langs ferskvann og i strandsone
 12. Vernet areal km² på land og til havs, målt mot totalt areal
 13. Jordbruksareal omdisponert siste fire år (dekar)
 14. Endring i antall km² nedbygd areal (sum av nedbygd areal og veiareal) siste fire år
 15. Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (kr)

Informasjonen er hentet fra Kommunal rapport. Hele Kommunebarometeret 2023: Klima og natur finner du nederst i denne artikkelen.