Skip to content

Felles innspill til Strømnettutvalget fra Naturressurskommunene og LNVK

Naturressurskommunene har levert innspill til Strømnettutvalget. Innspillet fokuserer særlig på kommunenes rolle i det grønne skifte. Følgende budskap fremgår av innspillet:

Det grønne skiftet er avhengig av at det bygges ned barrierer og at det bygges opp insentiver fra de som blir direkte berørt av slike tiltak og naturinngrep.

Kommunen står i en særskilt og annen stilling enn andre høringsinstanser.

Energilovgivningen mangler bestemmelser om involvering og medvirkning fra berørte kommuner.

Strømnettutvalget bør ta lærdom av «mønsterpraksis», hvor kommunene inviteres til møte allerede før forhåndsmelding som nevnt i NVEs veileder er utarbeidet, slik at kommunen kan komme med forslag til temaer som ledd i konsekvensutredningsprogrammet som skal vedtas.

Statnetts nettutviklingsplan og områdeplaner bør forbedres med en konkretisering av en klar strategi om hvordan kommunene bør informeres og som ledd i planene.

Kommuner bør få styrket sin planlegging og medvirkningsmulighet ved at det innføres en tilsvarende regel i prosesser med store kraftledningsanlegg som man har ved kraftutbygginger om kostnadsdekning. Naturressurskommunene foreslår at en slik regel gjelder fra den første kontakten opprettes mellom konsesjonssøker og kommunen.

Grunnleggende konsesjons- og ekspropriasjonsrett inneholder ukrenkelige rettigheter som må respekteres.

Økt bruk av MTA-planer (Miljø, Transport og Anlegg), slik NVE informerte om 1. desember 2020 vil bli iverksatt som et tiltak for å korte ned konsesjonstiden, vil snarere føre til en samlet forsinkelse enn tidsbesparelse.

Havvind må føres til lands.

Eiendomsskatt må videreføres som betaling for arealbeslag til berørte kommuner. Å kreve at grunneierne skal betale for skatt for grunnen under kraftlinjen, slik Statnett krever i sine søksmål mot kommunene vil øke motstanden mot linjefremføring.

Naturressurskommunene har erfaring med at den lange konsesjonsbehandlingstiden ikke skyldes kommunene, men en lang behandlingstid i NVE  og OED  og at det er et åpenbart er et potensialet for å spare behandlingstid hos konsesjonsmyndighetene.

Innspillet kan du lese her