Skip to content

LVKs høringssvar til forslag om styrket forsyningssikkerhet i vannkraftsektoren

LVK har sendt inn høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets forslag til endringer i regelverket for vannkraftproduksjon for å styrke forsyningssikkerheten.

LVKs høringsuttalelse ble sendt til Olje- og energidepartementet torsdag 31. august, og vi minner om at kommunene enkeltvis også kan avgi egne høringsuttalelser. Høringsfrist er satt til 8. september 2023.

LVK organiserer landets vertskommuner for vannkraft, og har som formål å sikre kommunens interesser i utbygging og forvaltning av vannkraftressursene. Hensynet til forsyningssikkerhet er ikke bare et nasjonalt anliggende, men en grunnpilar i vertskommunenes rettigheter og interesser, knyttet til utnyttelsen av deres egne naturverdier.

LVK vil innledningsvis gi regjeringen honnør for å fremme forslag til nye rettslige virkemidler for å styrke hensynet til forsyningssikkerheten i vannkraftsektoren. De senere års hendelser både av geopolitisk, markedsmessig og naturfaglig karakter har vist at tidligere oppfatninger om den robuste, regulerbare norske vannkraften ikke lenger har samme gyldighet når det gjelder forsyningssikkerheten. LVK er enig i utsagnet i høringsnotatet om at «(..)det er en økt sårbarhet for uventede hendelser i det norske kraftsystemet.» LVK vil tilføye at i tillegg til «uventede hendelser» har også markedsmekanismene i det europeiske kraftmarkedet, som norsk kraftforsyning er en del av, vist større sårbarhet når det gjelder evnene til å sikre forsyningssikkerheten enn tidligere antatt.

Hele høringsuttalelsen fra LVK kan du lese her.

Kommunene kan avgi egne høringsuttalelser på regjeringens nettside, her finner du også høringsbrev og høringsnotat sendt den 29. juni – med høringsfrist 8. september 2023.