Skip to content

Regjeringen legger Skatteutvalgets forslag i en skuff

Skatteutvalget (også kalt Torvikutvalget) avga sin innstilling NOU 2022:20 i desember 2022. Et av forslagene var at kraftskatteutvalgets forslag i NOU 2019:16 - Sanderudutvalget - ble fulgt opp. Nå legger Støre-regjeringen Skatteutvalgets forslag i en skuff, noe LVK er svært tilfreds med.

Sanderudutvalget (NOU 2019:16) ville utradere vertskommunenes inntekter fra vannkraft

Sanderudutvalget foreslo som kjent i NOU 2019:16 blant annet å avvikle konsesjonskraftordningen og konsesjonsavgiftene, samt å endre eiendomsskattereglene for vannkraft. Samlet provenytap for vertskommunene var beregnet til 3, 6 milliarder, mens statens inntekter ville øke med 4 milliarder kroner. Solberg-regjeringen skrotet Sanderudutvalgets forslag.

LVKs høringsuttalelse – Samfunnskontrakten må videreføres

LVK avga høringsuttalelse til  Torvikutvalget  31. mars 2023. I høringsuttalelsen var LVK svært kritisk til at Torvikutvalget gjentok forslagene fra Sanderudutvalget som det for kort tid siden var tverrpolitisk enighet om på stortinget at ikke burde følges opp.

Støre-regjeringen legger skatteutvalgets forslag i en skuff

Nyheten om at Støre-regjeringen legger skatteutvalgets forslag i NOU 2022:20 i en skuff, fremgår i et intervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Dagens næringsliv 10. mai 2023. Her fremgår det blant annet at

“Finansdepartementet mottok 267 høringsinnspill på Torvik-utvalget. De skal presenteres i revidert nasjonalbudsjett neste år, i 2024. I mellomtiden blir det ingen store, gjennomgripende reformer av skattesystemet, forteller Vedum.

– Det store grepet på grunnrenteskatt er riktig og kommer til å stå seg over tid. Det vil selvfølgelig komme skatteendringer og justeringer, men de store linjene kommer til å ligge fast.”

LVK er svært tilfreds med at det ikke blir en ny runde med forslag om å avvikle vannkraftkommunene til vertsinntekter nedfelt i konsesjonslovene og skattelovene.

 “- Inntektene til vertskommunene er en del av den samfunnskontrakten som ble inngått da kommunene samtykket til utbygging. Det å fjerne slike ordninger nå, ville bare ha ført til stor motstand i de berørte distrikt til å bidra med å få frem mer fornybar energi, sier Caroline Lund i LVK.

Energikommisjonen er enstemmige i sin uttalelse i NOU 2023:3 om at vertskommunene har en viktig rolle, og at samfunnskontrakten må videreføres.”