Skip to content

Trekk i rammetilskuddene- statusrapport

Oppfølging etter tidligere LVK-Nytt om regjeringens trekk i kraftkommunenes rammetilskudd for antatte høye konsesjonskraftinntekter.

Vi viser til LVK- Nytt 6.-11.-16.- og 18.januar om regjeringens trekk i kraftkommunenes rammetilskudd for antatte høye konsesjonskraftinntekter. Nedenfor følger en kort statusrapport, sett med LVKs øyne: 

Kommunalministeren orienterte 10.januar 2023 om det beregningsgrunnlaget som er benyttet overfor de enkelte berørte kommuner, og opplyste følgende: 

  • Ingen kommuner skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av inngåtte fastprisavtaler eller vedtak om subsidiert strøm til innbyggere eller lokalt næringsliv. Slike avtaler/vedtak må ha blitt inngått før trekket ble gjort kjent 28. september. 
  • Forventede inntekter opp til 70 øre/kWh er ikke med i fordelingen av trekket på kommunene. Dette fungerer også som et bunnfradrag for inntekter over 70 øre/kWh. 
  • Departementet har lagt til grunn en forventet spotpris på 200 øre/kWh i 2023 for alle tre prissoner (NO1, NO2 og NO5), som var under snittet av terminprisene for 2023 gjennom desember, da beregningene ble foretatt. 
  • Regjeringen vil følge situasjonen og komme tilbake til saken om nødvendig, dersom for eksempel prisene skulle utvikle seg annerledes enn anslått. 

LVK har både i møter med kommunalministeren og andre representanter for regjeringen, i flere møter med stortingsrepresentanter og i media kritisert den ordningen regjeringen har satt i verk. Ved siden av at det foreligger flere konkrete forhold for mange kommuner som skulle tilsi et lavere trekk i rammetilskuddene enn det som faktisk er gjennomført, har LVK særlig kritisert to elementer i ordningen som er av generell karakter og som rammer involverte kommuner: 

  • De trekk i rammetilskuddene som allerede er iverksatt, bygger på fjorårets prognoser for forventede spotmarkedspriser på 200 øre/KWh. Faktisk spotmarkedspris i de tre aktuelle prisområdene for januar måned er langt lavere- under 130 øre/KWh, og prognosene for resten av 2023 gir forventninger om enda lavere priser, selv om det er betydelig usikkerhet om prisutviklingen. Kommunalministeren har gjentatte ganger opplyst at trekket i rammetilskuddene vil bli endret ved lavere spotmarkedspriser enn antatt, men han har verken vært presis på når slike endringer vil bi iverksatt ( reduserte rammetilskudd er allerede tildelt) eller at endringen vil følge differansen mellom forventet pris og faktisk pris. Det er LVKs syn at disse for kommunene viktige spørsmål allerede burde ha vært avklart. – LVK vil forfølge saken overfor regjeringen og Stortinget. 
  • De trekk i rammetilskuddene som er foretatt, går vesentlig lenger enn det regjeringen forespeilet de konsesjonskraftberettigede kommuner da ordningen ble lansert den 28.september 2022. Regjeringen varslet da at «(..) deler av de ekstraordinære inntektene kommunene nå har fra konsesjonskraft deles med fellesskapet», og konkretiserte denne fellesskapsdelen til «anslagsvis under en tredjedel av den anslåtte verdien av konsesjonskraften bare i 2023.» 

De trekk i rammetilskuddene som er foretatt, tilsvarer ifølge departementet for de fleste kommuner 60,2 prosent av bruttoverdien av kommunens konsesjonskraftrettighet. 

LVK fastholder sin kritikk om at regjeringen med dette har villedet kommunene ved å gå fra de uttrykkelige forutsetninger kommunene ble gitt tilsagn om og innrettet sine budsjetter etter da ordningen ble lansert. Slik atferd skader forholdet mellom regjeringen og de berørte kommuner. 

LVK starter sine regionmøter i morgen 1. februar i Viken, Vestfold og Telemark, og vil i løpet av en måneds tid ha møter med alle 160 medlemskommuner og flere hundre lokalpolitikere og administrativt ansatte. Denne saken vil stå sentralt på alle regionmøtene. 

Mange kommuner har konkrete forhold ut over de som er nevnt ovenfor, som har betydning for størrelsen på de trekk i rammetilskuddene hver kommune er utsatt for. LVK vil be hver enkelt kommune som mener seg utsatt for et uriktig trekk i rammetilskuddet, forfølge saken selv overfor regjering og storting med krav om at endelig rammetilskudd er i tråd med de tilsagn kommunen har lagt til grunn for sitt økonomiske handlingsrom i 2023. 

Spørsmål om saken kan rettes til LVKs sekretariat ved Emil Meltvedt- elm@lundogco.no og Marte Enger- me@lundogco.no.