Skip to content

Hilsen fra leder

Det har vært en spennende og hektisk oppstart for meg som ny leder i LVK, og regionmøtene har vært et absolutt høydepunkt så langt!

Sommeren er i anmarsj, og det har vært et innholdsrikt og hektisk LVK-år så langt. Noe av det som har opptatt min tid har vært regionmøtene, hvor hele 7 møter er gjennomført. Tidligere har jeg kun vært deltaker på regionmøtene for Agder, men som nyvalgt leder i LVK fikk jeg nå muligheten til å delta på samtlige møter – og for en utrolig lærerik og inspirerende reise det har vært.  

Med til sammen over 400 deltakere fordelt på de 7 møtene – fikk jeg en unik anledning til å bli bedre kjent med våre medlemskommuner, og de problemstillinger dere står ovenfor. 

Det var lagt opp et rammeprogram som favnet bredt og som skulle dekke bredden av saker vi jobber med i LVK, samtid tilpasset vi innholdet etter regionale hensyn, hvor lokale utfordringer ble vektlagt.  

På regionmøtene ble hovedtemaet høyprisbidraget på 2,2 mrd., og de konsekvenser det medfører berørte kommuner. Selv i nord, hvor man ikke er direkte berørt av dette, var interessen rundt høyprisbidraget stor, og samtlige regioner reiste bekymring rundt muligheten for at konsesjonskraftordningen endres permanent. 

Samtlige regionmøter resulterte i en resolusjon med betraktninger kommunene har rundt høyprisbidraget og konsekvensene det vil gi for vertskommunene. I etterkant av møtene har resolusjonene blitt sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet, hvorpå kommunalministeren har svart at de vil komme tilbake i revidert statsbudsjett og han understreker at trekket kun gjelder for 2023, og at det ikke foreligger planer om å endre på selve konsesjonskraftordningen. 

I tillegg til høyprisbidraget, var det også andre problemstillinger som ble drøftet – blant annet eiendomsskatt, grunnrenteskatt, revisjoner, m.m.  I forhold til sistnevnte vil LVK utarbeide en «oppskrift» som medlemmer kan bruke i forbindelse med revisjonssaker i kommunen. 

Parallelt med regionmøtene, har mye tid gått med til høringer og høringssvar. Aldri før har det vært nedsatt så mange statlige utvalg – og vi stiller oss kritiske til at LVK ikke er invitert med inn i noen av utvalgene, spesielt når vi ser at kraftkommunenes ordninger står i fare for å endres.  

Jeg er takknemlig for alle som deltok på regionmøtene, og som tok seg tid til å svare på evalueringen i etterkant. Dette er viktige tilbakemeldinger som brukes aktivt for å forbedre arrangementene våre.  

Avslutningsvis ønsker jeg å oppfordre alle medlemskommuner til å stille kvinne- og mannsterke på Eiendomsskatt- og Konsesjonskraftseminaret 22. og 23. mai i Oslo. Revidert statsbudsjett kommer 11. mai, og seminaret blir derfor en gylden anledning til å diskutere videre rundt høyprisbidraget. LVK har klare forventninger om en betraktelig reduksjon fra de varslede 2.2 mrd., dersom dette ikke blir tilfelle, vil seminaret bli en viktig møteplass for videre diskusjoner og reaksjoner.  

Takk for en spennende, lærerik og aktiv start på 2023. Regionmøtene har vært et absolutt høydepunkt så langt, og jeg ser frem til å treffe dere igjen på seminarene i mai!  

Hilsen
Jon Rolf Næss
Leder, LVK