Skip to content

Viktig dom om eiendomsskatteloven § 17

Høyesterett avsa 13. oktober 2022 en viktig dom om eiendomsskatteloven § 17 og forholdet til forvaltningsloven.

Dommen bekrefter at det er fristene i eiendomsskatteloven § 17 som gjelder for retting av takstvedtak – også i de tilfellene der skatteyteren har klaget og klagenemnda retter til ugunst for eieren. De kortere fristene i forvaltningsloven § 34 gjelder ikke. Resultatet er det samme som Borgarting lagmannsrett kom til i Statnett III-dommen i 2021.

Saken gjaldt et søksmål fra Mustad Eiendom AS mot Oslo kommune. Mustad Eiendom klaget over skattegrunnlaget i forbindelse med utskrivingen i 2017. Klagenemnda i Oslo kommune behandlet klagen først i mars 2020 og rettet da taksten til Mustad Eiendoms ugunst med virkning fra 2020.

Mustad anførte at Oslo kommune ikke hadde anledning til å rette til ugunst fordi fristen i forvaltningsloven § 34 var oversittet. Forvaltningsloven § 34 tredje ledd gir klageinstansen en rettingsfrist på tre måneder dersom rettingen er til ugunst for den som har klaget.

Oslo kommune anførte at rettingsfristene i eiendomsskatteloven § 17 gjaldt i stedet. Hovedregelen i eiendomsskatteloven § 17 er at retting kan skje innen 1. mars året etter utskrivingen, med andre ord en ettårsfrist. Høyesterett gav Oslo kommune medhold i at det var ettårsfristen som gjaldt.

Dommen er viktig for kommunene fordi behandling i klagenemndene i kommunene normalt tar mer enn tre måneder. Om fristene i forvaltningsloven kom til anvendelse, ville i praksis klagenemndene mistet muligheten til å korrigere feil i takstene til ugunst for skatteyteren.

Samme spørsmål ble behandlet av Borgarting lagmannsrett i dom 11. oktober 2021 mellom Statnett og kommunen Sauda, Suldal og Ås («Statnett III-dommen»). LVK var partshjelper til fordel for kommunene. Borgarting lagmannsrett kom til samme resultat som Høyesterett nå har bekreftet. Høyesterett tok imidlertid ikke anken over Statnett III-dommen til behandling og spørsmålet om tolkningen av eiendomsskatteloven 17 og forholdet til forvaltningsloven § 34 har likevel vært uavklart på grunn av Mustad-saken frem til nå.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatet