Kraftkommunenes organisasjon

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) ble stiftet i 1977. LVK organiserer kommuner som er vertsskap for vannkraftutbygging. LVK skal ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

LVKs ledelse og organer

LVK er en ad-hoc organisasjon, hvor kun leder er fast ansatt. Organiseringen er kostnadseffektiv, hvor aktuelle saker prioriteres.

Organisasjonen er bygget opp med et landsmøtelandsstyrearbeidsutvalg og sekretariat. I 2013 ble det opprettet to permanente underutvalg, – energirådet og eiendomsskatteutvalget (ESU).

Organisasjonens leder er Jon Rolf Næss, tidligere ordfører i Bykle kommune. Nestleder er ordfører i Tynset kommune, Merete Myhre Moen. Sekretariatet står for det faglige arbeidet og den daglige korrepsondanen.

LVKs arbeid

LVK bistår medlemmene i energipolitiske spørsmål, og gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om utbygging, opprusting/utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, revisjon av vilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis ikke kan vise overfor utbyggere og offentlige myndigheter.

Hvem er kraftkommune?

LVK har idag 160 medlemmer, dvs at mer enn 1/3 av landets primærkommuner er kraftkommune. Kommunene dekker omlag 70 % av landets flateinnhold. Medlemskommunene er i hovedsak distriktskommuner med spredt bosetting. Den kraftproduksjon fra vannkraft som finner sted i Norge, skjer i en LVK-kommunene.

Vannkraft er klimavennlig, ulempene er lokale

Med de vedtatte klimamål Norge er forpliktet til, vil de energipolitiske spørsmål stå sentralt i fremtiden. Vannkraft er en ren og fornybar energikilde. Enhver kraftutbygging medfører imidlertid nødvendigvis inngrep i naturmiljøet. Det er et prioritert arbeidsområde for LVK å få forståelse for at det er nødvendig med tiltak som kan redusere de negative konsekvensene enhver vannkraftutbygging fører med seg.

Kommunene har krav på en varig andel av verdiskapningen.

Sakene er som regel av stor økonomisk betydning for kommunene. LVKs oppgave er å medvirke til at vertskommunene mottar en varig andel av den verdiskapning som skjer i distriktet.

Selv om vannkraftverkene har stor økonomisk betydning for vertskommunene, betyr det ikke at alle kraftkommuner er rike kommuner. Det er en myte at kraftkommuner er rikere enn andre kommuner. Statistikk fra SSB viser at tre av fire av medlemskommunene i LVK har inntekter som ligger på eller under landsgjennomsnittet. Det er bare omlag 10 av LVKs medlemskommuner som kan betegnes som “høyinntektskommune”.