Skip to content

Informasjon til folkevalgte - Aktiviteter i 2023/2024

Nedenfor følger nærmere informasjon om hva LVK er, hva organisasjonen jobber med og viktige datoer og møteplasser i det kommende år.

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget! Du er valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt lokaldemokrati og forutsetter at man har god kunnskap om de verdier man er satt til å forvalte.

Din kommune er medlem av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), som har som oppgave å ivareta sine 160 medlemskommuners interesser i saker om vannkraftutbygging, herunder skatt på vannkraft og nettanlegg, kraftinntekter og kommuneøkonomi, miljøforbedringer i regulerte vassdrag mv.  LVK håper du vil delta aktivt i de saker som organisasjonen arbeider med. Selv om organisasjonens daglige virksomhet ivaretas av sekretariatet og den politiske oppfølging av landsstyret v/leder Jon Rolf Næss, er det den enkelte medlemskommune med ordfører og kommunestyrerepresentantene som utgjør organisasjonens politiske kraft.

LVKs arbeid de senere årene har vært preget av gjentatte forsøk på avvikling eller utvanning av de kommunale ordningene fra vannkraft. Eksempler på dette er utredningene fra Kraftskatteutvalget (NOU 2019: 16) og Inntektssystemutvalget (NOU 2022: 10). Det er dessverre sterke krefter som ikke ser rettferdigheten i at kommuner som avstår verdifulle naturressurser til fellesskapet, bør beholde en andel av verdiskapingen til utviklingen av eget lokalsamfunn. LVKs primære funksjon er å ivareta din og andre medlemskommuners interesser i slike prosesser, der det erfaringsmessig kreves hardt arbeid i form av utredninger, kontakt med embetsverk og politikere og utarbeidelse av høringssvar.

Utbygging av fornybar kraftproduksjon er høyaktuelt i våre dager. Det grønne skiftet krever en ny tilnærming til produksjon, fordeling og bruk av strøm. Samtidig opplever vi naturkrise og klimakrise, i tillegg til store omveltninger på den geopolitiske arenaen. Energipolitikken har blitt sikkerhetspolitikk, og har sjelden stått mer sentralt på den nasjonale politiske agendaen enn akkurat nå.

Alle kommuner må bidra i det grønne skiftet. Men kommunene må få bidra på egne premisser, og for kraftkommunene er LVK den beste garantisten for å sikre at vårt vannkraftregime blir videreført og tilpasset morgendagens kraftutbygging.

Folkevalgtopplæring

Ved årsskifte 2023/2024 arrangerer LVK folkevalgtopplæring for nyvalgte politikere i LVK-sakene. Opplæringen gjennomføres på to måter. For det første vil det bli arrangert to webinarer hvor det gis en generell innføring i de viktigste LVK-sakene:

  • Grunnleggende om LVK: 29. november 2023, kl. 08.30-10.30
  • Grunnleggende om kraftinntekter: 13. desember 2023, kl. 08.30-10.30

I tillegg kan alle medlemskommuner avtale skreddersydde kurs for kommunens politikere og administrasjon om LVK-relevante saker. Kursene blir da spesialtilpasset aktuelle temaer i den enkelte medlemskommune, og kan også kombineres med møter om konkrete saker om utbygging, konsesjoner, revisjoner, kraftskatt, generell eiendomsskatt og andre økonomiske rettigheter for kommunene. For bestilling av spesialtilpasset folkevalgtopplæring, ta kontakt med sekretariatet.

Nedenfor følger nærmere informasjon om hva LVK er, hva organisasjonen jobber med og viktige datoer og møteplasser i det kommende år.

Hva er LVK?

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) ble stiftet i 1977 og har i dag mer enn 160 medlemskommuner. Medlemskommunene er alle vertskap for vannkraftanlegg, og LVK skal følgelig først og fremst ivareta vertskommunenes interesser i spørsmål om kraftutbygging. Medlemskommunene dekker om lag 70 % av landets flateinnhold. Så å si all kraftproduksjon fra vannkraft som finner sted i Norge, skjer i en LVK-kommunene.

LVK er partipolitisk nøytral og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Organiseringen

Organisasjonen er bygget opp med et landsmøte, landsstyre, arbeidsutvalg og sekretariat. I tillegg kommer de underutvalg som man til enhver tid finner hensiktsmessig.

Organisasjonens leder er Jon Rolf Næss, fra Bykle kommune. LVK har ingen fast ansatte ut over leder. Organisasjonen er kostnadseffektiv og fleksibel, med fokus på aktuelle saker.

LVKs arbeid overfor medlemskommunene

LVKs sekretariat bistår medlemmene i energipolitiske spørsmål, og gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om utbygging, opprusting/utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, miljøspørsmål, herunder revisjon av konsesjonsvilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis gjerne ikke har. Utbyggere og offentlige myndigheter har ofte erfaring fra andre saker, noe som har aktualisert behovet for organisering av vertskommune interessene.

Vannkraft er klimavennlig, men med lokale ulemper

Med de vedtatte klimamål Norge er forpliktet til, vil de energipolitiske spørsmål stå sentralt i årene som kommer. Vannkraft er en ren og fornybar energikilde, men enhver kraftutbygging medfører nødvendigvis inngrep i naturmiljøet. Det er et prioritert arbeidsområde for LVK å få forståelse for at det er nødvendig med tiltak som kan redusere de negative konsekvensene enhver vannkraftutbygging fører med seg.

Kommunene har krav på en varig andel av verdiskapingen

Saker om rammebetingelsene for vannkraft er som regel av stor betydning for kommunene, både politisk, verdimessig og økonomisk. LVKs oppgave er å medvirke til at vertskommunene mottar en varig andel av den verdiskaping som skjer i distriktet.

LVK samordner medlemskommunenes arbeid

LVK er som kommunenes talerør overfor sentrale styresmakter i saker om forvaltning av vassdrag, kommunenes rolle i kraftutbygginger, konsesjonsspørsmål, kraftnæringens og kommunenes rammebetingelser, EU og EØS-rettslige spørsmål, nettutbygging og nett-tariffering, samt skatter og avgifter på vannkraftanlegg og nettanlegg. Organisasjonen utarbeider høringssvar og deltar i høringer i departementene og på stortinget.

Landsmøte 2024

I LVK er det landsmøte annethvert år. Neste landsmøte vil bli avholdt 28. til 30. august 2024 på Røros. På LVKs landsmøter stiller både politikere i LVKs medlemskommuner og administrativt ansatte.

Regionmøter og LVK-skolen

LVK har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging for medlemskommunene i sakene vi jobber med. LVK arrangerer jevnlig regionmøter, samt kurs og seminarer. Neste runde med regionmøter blir vinter/vår 2025.

Videre er det opprettet en egen LVK-skole som skal gjøre deg som politiker eller ansatt i kommunen rustet til å håndtere både rettslige, økonomiske og politiske problemstillinger på vannkraftens område. Neste LVK-skole bli arrangert vinteren 2023/2024 i Oslo, og retter seg både mot politikere og administrasjon:

De årlige LVK-seminarene

LVK avholder årlig, i slutten av mai, landsomfattende seminarer om eiendomsskatt og konsesjonskraft. De årlige ajourføringsseminarene i 2024 vil bli avholdt i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett. Dato er derfor foreløpig ikke satt.

Seminaret om konsesjonskraft arrangeres som vanlig sammen med Kommunekraft AS. Kommunekraft AS er ett datterselskap av LVK og som eies sammen med syv fylkeskommuner og ca. 130 kommuner.

Informasjon og påmelding

Mer informasjon om LVK finner du på hjemmesidene og på LVKs facebookside. Det er også opprettet egen lukket gruppe som heter LVK Politiker.

Påmelding til landsmøte og andre arrangementer i regi av LVK skjer også på hjemmesidene under aktiviteter, hvor det nærmere programmet for møter og andre aktiviteter vil bli lagt ut.

Vi håper du fant denne informasjonen nyttig – og at du vil gjøre bruk av LVK og slutte opp om det viktige arbeidet som LVK gjør på vegne av kommunene og kommunenes innbyggere. Har du saker som du mener er av allmenn interesse er det bare å ta kontakt.

Lykke til!

Ta kontakt med sekretariatet:

Chirsti Erichsen Hurlen