Skip to content

LVK holdt 27-28. mars 2023 regionmøte for LVKs 20 medlemskommuner i Nordland. Regionmøtet vedtok enstemmig følgende resolusjon: ​

Energikommisjonen uttaler i NOU 2023:3 at vertskommunene vil spille en avgjørende rolle i den fornybarutbygging som må til for å nå våre klimaforpliktelser. Fra alle hold etterlyses nå konkret og snarlig handling slik at vi i alle fall nærmer oss kommisjonens mål om 40 TWh fornybar energi innen 2030.

Vertskommunene i Nordland er kommuner med store vann- og vindkraftanlegg som allerede har avstått store naturverdier til beste for hele Norge. Vi er likevel bevisste vårt samfunnsansvar og slutter oss til Energikommisjonens utsagn om kommunenes sentrale rolle i vår klima- og energipolitikk. Det er også riktig når kommisjonen understreker at tiden krever ekstraordinære tiltak og at regulerings-regimene for vann- og vindkraft snarest bør gjennomgås med sikte på i større grad å gi berørte kommuner nødvendige insentiver til ytterligere naturinngrep.

LVK har sammen med LNVK i lengre tid etterlyst en modernisering av rammevilkårene for fornybar-næringen. Det gjelder blant annet å tilpasse konsesjonskraftordningen til morgendagens vannkraft-utbygging, forenkle og slå sammen prisgrunnlagene for konsesjonskraft og snarest gjennomføre et nytt konsesjons- og skatteregime for vindkraft som kan styrke muligheten for lokal oppslutning om videre fornybartiltak. Vi er tilfredse med Energikommisjonens klare understreking av hvor viktig dette er for å kunne realisere kommisjonens ambisiøse mål.

Vår landsdel lider under et for dårlig kraftledningsnett. Store deler av Nordland er berørt av dette, og landsdelen settes tilbake i deltakelsen i det grønne skiftet.

Regionmøtet viser til at Strømnettutvalget, Energikommisjonen og kraftbransjen gjennom Fornybar Norge, er samstemte om at vertskommunene må involveres i større grad i pågående prosesser. Det gjelder utvalgsarbeid, lovgivningsprosesser som angår fornybarkommunene og dialog med de departementer som følger opp Energikommisjonens anbefalinger om involvering av berørte kommuner. Regionmøtet ber olje- og energiministeren følge opp dette med en snarlig invitasjon av fornybarkommunene ved LVK og LNVK, for drøfting av felles utfordringer.