Nyheter

Styret i Naturressurskommunene
LVK-nytt

I Naturressurskommunenes høringsuttalelse til Distriktsnæringsutvalget NOU 2020:12 støttes utvalgets anbefaling om lokal skatt ved bruk av naturressurser, etter modell fra vannkraftsektoren

LVK-nytt

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer....

Forsiden på KLDs klimaplan
LVK-nytt

Regjeringen la fram sin klimaplan i en stortingsmelding 8. januar 2021: Meld. St. 13 (2020–2021...

Sider

Aktiviteter

Eiendomsskatteseminar (digitalt)

Mer informasjon og link for påmelding kommer. 

Konsesjonskraftseminar (digitalt)

Mer informasjon og link for påmelding kommer. 

Medieklipp